مدرسه ثروتمندان

تا ریاست با شماییم

مدرسه ثروتمندان سعی دارد با بالا بردن دانش تجارت، رفاه مالی شما را افزایش دهد.

سطح اول:

آموزش های مربوط به موفقیت و تغییر افکار و باورها داده می شود.

سطح دوم:

در این سطح آموزش های راه اندازی و ارتقای کسب و کار بطور مفصل تدریس می شود.

سطح سوم:

در این بخش دوره های مربوط به ارتباط و هوش کلامی آموزش داده می شود.

حسین جانی نژاد

اساتید مجرب وب ابصار